اسامی بیمارستان های تبریز و استان آذربایجان شرقی

دوستان اسامی بیمارستان های استان آذربایجان شرقی رو از سایت www.tebyan.net اینجا میزاریم و امیدواریم که با کمک دوستان بتونیم که این لیست رو با گذاشتن آدرس دقیق و شماره تلفن کاملترش کنیم:

بیمارستان آذر

این بیمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بیمارستانی خصوصی- درمانی است كه در سال 1355با ظرفیت 40 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 48 تخت دایر دارد. تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : نوزادان – زنان و زایمان – جراحی – گوش و حلق و بینی – ارتوپدی

بیمارستان اسد آبادی تبریز

این بیمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1358با ظرفیت 180 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 0 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : کلینیک سرپایی – دیابت

بیمارستان الزهرا

این بیمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی –آموزشی است كه در سال 1351با ظرفیت 150تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 103تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان و زایمان – اورژانس- نوزادان

بیمارستان امام خمینی (ره)

این بیمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی –آموزشی است كه در سال 1339با ظرفیت500 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر367 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی – جراحی – جراحی قفسه سینه – اورژانس – گوش و حلق و بینی – ارولوژی – نترولوژی – جراحی مغز و اعصاب – پیوند کلیه – ICU

بیمارستان امیر المومنین

این بیمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بیمارستانی خیریه – درمانی است كه در سال 1374با ظرفیت120تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر120 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : کبد و مجاری ادراری

بیمارستان بابا باغی

این بیمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1312با ظرفیت200 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر200 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی – جراحی – پوست – ترمیمی

بیمارستان بیست و نهم بهمن

این بیمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بیمارستانی تامین اجتماعی – درمانی است كه در سال 1350با ظرفیت 245 تخت ثابت, تأسیس , و در حال حاضر231 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی – جراحی – زنان و زایمان – کودکان – قلب – اورژانس – CCU – ICU

بیمارستان تبریز

این بیمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است كه در سال 1354با ظرفیت80 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر72 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی – زنان و زایمان – کودکان – ارلوژی – جراحی مغز و اعصاب – ارتوپدی – گوش و حلق و بینی – جراحی قفسه سینه

بیمارستان رازی

این بیمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1354با ظرفیت 650تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر317 تخت دایر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : روانپزشکی – ارولوژی – اورژانس

بیمارستان زکریا

این بیمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بیمارستانی دانشگاه آزاد – آموزشی است كه در سال 1371با ظرفیت60 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر50 تخت دایر دارد. تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از جراحی – زنان و زایمان

بیمارستان 7 تیر

این بیمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی –آموزشی است كه در سال 1349با ظرفیت100 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر90 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : پوست و عفونی

بیمارستان سینا

این بیمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی –آموزشی است كه در سال 1300با ظرفیت400 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر293 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی – جراحی – گوش و حلق و بینی – پوست – عفونی – ترمیمی – داخلی غدد – روماتولوژی – ارولوژی – سوختگی – CCU – ICU – Post CCU

بیمارستان شفا

این بیمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است كه در سال 1356با ظرفیت 85 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 78 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی – زنان و زایمان – کودکان

بیمارستان شمس

این بیمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است كه در سال 1356با ظرفیت187تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر186 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی – جراحی – زنان و زایمان – کودکان – اورژانس – ارولوژی – CCU – ICU

بیمارستان شهدا

این بیمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی –آموزشی است كه در سال1363با ظرفیت 360 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 238تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی – جراحی فک و صورت – جراحی مغز و اعصاب – ارتوپدی – ارولوژی

بیمارستان شهید مدنی

این بیمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی –آموزشی است كه در سال 1348با ظرفیت 200 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 151 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : قلب – جراحی قلب – جراحی قلب کودکان – ICU

بیمارستان طالقانی

این بیمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی –آموزشی است كه در سال 1360با ظرفیت 150 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 118 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان و زایمان – نوزادان – اورژانس

بیمارستان علوی

این بیمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی –آموزشی است كه در سال 1365با ظرفیت 100 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 67 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : چشم پزشکی – اورژانس

بیمارستان قاضی طباطبائی

این بیمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی –آموزشی است كه در سال 1367با ظرفیت 104 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 45 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : انکولوژی – جراحی عمومی

بیمارستان کودکان

این بیمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی –آموزشی است كه در سال 1349با ظرفیت 200 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 168 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : کودکان – هماتولوژی – اورژانس – نوزادان – ICU

بیمارستان نور نجات

این بیمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است كه در سال 1375با ظرفیت 50 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 50 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی – زنان و زایمان

بیمارستان نیکو کاری

این بیمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی –آموزشی است كه در سال 1339با ظرفیت 93تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 63 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : چشم پزشکی – اورژانس – ICU

بیمارستان مدنی

این بیمارستان در شهرستان آذرشهر واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1349 با ظرفیت تخت ثابت 96 ، تأسیس ، و در حال حاضر 48 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس

بیمارستان اسکو

این بیمارستان در شهرستان اسکو واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1336 با ظرفیت تخت ثابت 100 ، تأسیس ، و در حال حاضر 67 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس

بیمارستان آل محمد

این بیمارستان در شهرستان اهر واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1355 با ظرفیت تخت ثابت 128 ، تأسیس ، و در حال حاضر 67 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس

بیمارستان امام خمینی (ره)

این بیمارستان در شهرستان بناب واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1365 با ظرفیت تخت ثابت 150 ، تأسیس ، و در حال حاضر 121 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، سوختگی ، CCU

بیمارستان امام خمینی (ره)

این بیمارستان در شهرستان سراب واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1356 با ظرفیت تخت ثابت 135 ، تأسیس ، و در حال حاضر 126 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، ارتو پدی ، چشم پزشکی ، CCU

بیمارستان خامنه

این بیمارستان در شهرستان شبستر واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1350 با ظرفیت تخت ثابت 25 ، تأسیس ، و در حال حاضر 25 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان و زایمان ، کودکان

بیمارستان شبستر

این بیمارستان در شهرستان شبستر واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1345 با ظرفیت تخت ثابت 45 ، تأسیس ، و در حال حاضر 35 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، اورژانس ، ارتوپدی ، چشم پزشکی ، کودکان

بیمارستان کلیبر

این بیمارستان در شهرستان کلیبر واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1377 با ظرفیت تخت ثابت 96 ، تأسیس ، و در حال حاضر 20 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، اورژانس

بیمارستان سینا

این بیمارستان در شهرستان مراغه واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1300 با ظرفیت تخت ثابت 138 ، تأسیس ، و در حال حاضر 101 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، کودکان ، اورژانس ، قلب ، نرولوژی ، چشم پزشکی ، CCU

بیمارستان شهید بهشتی

این بیمارستان در شهرستان مراغه واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1312 با ظرفیت تخت ثابت 110 ، تأسیس ، و در حال حاضر 85 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی ، زنان و زایمان ، اورژانس ، گوش و حلق و بینی

بیمارستان امام خمینی (ره)

این بیمارستان در شهرستان مراغه (عجب شیر) واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1354 با ظرفیت تخت ثابت 50 ، تأسیس ، و در حال حاضر 26 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان

بیمارستان رازی

این بیمارستان در شهرستان مرند واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1348 با ظرفیت تخت ثابت 160 ، تأسیس ، و در حال حاضر 134 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، ارتوپدی ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، CCU

بیمارستان امام خمینی (ره)

این بیمارستان در شهرستان میانه واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1365 با ظرفیت تخت ثابت 150 ، تأسیس ، و در حال حاضر 120 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، چشم پزشکی ، ارتوپدی ، اورژانس ، گوش و حلق و بینی ، CCU

بیمارستان شهید علی آبادی

این بیمارستان در شهرستان هشترود واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1356 با ظرفیت تخت ثابت 113 ، تأسیس ، و در حال حاضر 61 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس

This Post Has 9 Comments

 1. سلام مهدی جان گفتم بذار نیازمندیهای تبریز هم چندتا خودم بنویسم با اجازت! 🙂

  آتش نشانی های شهر تبریز (شماره 125)
  1- تبریز – شهرک یاغچیان – خیابان طوبی
  2- تبریز – دروازه تهران – خیابان اذری
  3- تبریز – میدان راه آهن به طرف بلوار کارگر
  4- تبریز – شهرک باغمیشه – تقاطع خیابان امیرکبیر و باغمیشه
  5- تبریز – خیابان خاقانی – تقاطع خیابان شهید مدرس
  6- تبریز – مابین فلکه ترمینال سابق و میدان نادر
  7- تبریز – سرخاب – خیابان اتحاد – اول خیابان آزادگان
  8- تبریز – بلوار ستارخان – جنب مجتمع مسکونی ستارخان

 2. بیمارستان‌های تبریز

  بیمارستان 29 بهمن
  بیمارستان 522 ارتش
  بیمارستان الزهرا
  بیمارستان اسدآبادی
  بیمارستان امام خمینی
  بیمارستان امام رضا
  بیمارستان امیرالمومنین
  بیمارستان آبان
  بیمارستان بهبود
  بیمارستان باباباغی
  بیمارستان زکریا
  بیمارستان بین المللی تبریز
  بیمارستان خاتم الانبیاء
  بیمارستان رازی
  بیمارستان سینا
  بیمارستان شفا
  بیمارستان شمس
  بیمارستان شهدا
  بیمارستان شهریار
  بیمارستان شهید محلاتی
  بیمارستان شهید مدنی
  بیمارستان عالی نسب
  بیمارستان طالقانی
  بیمارستان علوی
  بیمارستان فجر تبریز
  بیمارستان قاضی طباطبائی
  بیمارستان کودکان
  بیمارستان نور نجات
  بیمارستان نیکوکاری
  بیمارستان و زایشگاه خصوصی آذر

 3. هتل های تبریز

  مهمانسرای 29 بهمن
  مهمانسرای 31 عاشورا
  مهمانسرای امینی
  مهمانسرای آسایش
  مهمانسرای برق
  مهمانسرای بهارستان
  مهمانسرای پارس
  مهمانسرای پارس نو
  مهمانسرای پاسارگاد
  مهمانسرای پیام
  مهمانسرای تخت جمشید
  مهمانسرای حاتمی
  مهمانسرای حقیقت نو
  مهمانسرای جمن
  مهمانسرای جهان نما
  مهمانسرای خورشید
  مهمانسرای خیام
  مهمانسرای درخشان مراغه
  مهمانسرای دریا
  مهمانسرای رامسر
  مهمانسرای زیبا
  مهمانسرای ژاله
  مهمانسرای سپید
  مهمانسرای سعادت
  مهمانسرای صادق
  مهمانسرای صبای خوی
  مهمانسرای غفاری
  مهمانسرای کارون
  مهمانسرای کیهان
  مهمانسرای گلستان
  مهمانسرای گلشن

  مهمانسرای لاله
  مهمانسرای لوکس کارون
  مهمانسرای ماشین سازی
  مهمانسرای محمودی آذر
  مهمانسرای مسعود
  مهمانسرای مشهد
  مهمانسرای یوسفی
  پارک هتل (هتل پارک)
  هتل آذربایجان
  هتل ارک
  هتل اردوگاه پارک ملت
  هتل ایران
  هتل بین المللی شهریار (5 ستاره)
  هتل پارس ائل گلی (5 ستاره)
  هتل پترشیمی
  هتل تبریز (هتل 4 ستاره بین المللی تبریز)
  هتل دریا
  هتل سینا
  هتل قدس
  هتل کوثر
  هتل کیهان
  هتل گسترش ( 4 ستاره)
  هتل مروارید
  هتل نگین
  هتل هما

 4. دمت گرم فرزین جان، خیلی زحمت کشیدی، ممنونیم از اطلاعات خوبی که برامون گذاشتی 🙂

 5. سلام مهدی جان
  بازم امروز نزدیک تبریز زلزله 5 اومده!
  نمیدونم ایران چه خبر شده کلا داریم میلرزیم!! خیخیخ
  به من سر بزن ببین چه عکسهایی از رشدیه تبریز خودم گرفتم
  http://tabrizlinks.mihanblog.com

 6. علی

  بیمارستانهای دانشگاهی-درمانی جزو بیمارستانهای خصوصی هستند یا دولتی؟

 7. از تبریز

  سلام خسته نباشید از اطلاع رسانی شما متشکرم مطالب عالیست اما پیشنهادی دارک که انشا الله آزرده خاطرنشوید بنظرم به هنگام نوشتن آدرس ویا عناوین اگرسعی شود کمی خلاصه نویسی شود برای خواننده جالب ترخواهدبود مثلا وقتی آدرس داروخانه های تبریز نوشته میشود درجلوی هرداروخانه نوشتن کلمه تبریز ضروری بنظرنمیرسد نوشتن کلمه آذربایجانشرقی ویا آدرس طولانی مفید بنظرنمیرسد(مثلا بانک ملی شعبه … تبریزحدفاصل فلکه باغ وقونقا ) ممنونم

 8. Mehdi Amiri مدیر سایت

  سپاسگزاریم از شما دوست عزیز, کاملا حق با شماست, اطلاعات ما در باره نیازمندیهای شهر های ایران, از سایت های دیگه گرفته شده و همونجوری هم که در سایت منبع بوده ما اینجا, بازگو کردیم, ولی حتما انشالله وقت کنیم رسیدگی میکنیم و تا حد امکان سعی در رفع اشکالات خواهیم داشت.

Leave a Reply